Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky („Podmínky”) společnosti GALMIEL s.r.o., se sídlem Dělená 246, 251 62 Tehovec, IČO 07473737, DIČ CZ07473737 (nejsme plátce DPH), zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. oddíl C, vložka 301618 vedeným u Městského soudu v Praze, e-mail: info@proaktivcz.com, telefonní číslo: +420 774 634 412, adresa GALMIEL s.r.o., Dělená 246, 251 62 Tehovec

Další kontakty na nás

(„My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.proaktivcz.com

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Podmínkách ochrany osobních údajů, která naleznete na webových stránkách. Podmínky ochrany osobních údajů jsou také přílohou potvrzení o přijaté objednávce.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

1. NĚKTERÉ DEFINICE

1.1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

1.2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

1.3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

1.4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

1.5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

1.6. Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;

1.7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

1.8. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;

1.9. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

2.1. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.

2.2. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

2.3. Všechny fotografie i videa na webové stránce mají pouze ilustrační charakter.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce pokud není ujednáno jinak.

3.2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

3.3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

a) Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Do košíku“;

b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby.

c) Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

3.4. V průběhu tvorby Objednávky můžete až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.

3.5. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.

3.6. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.

3.7. V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

3.8. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

3.9. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

3.10. V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace.

4.2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

4.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost. 4.4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

4.5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 12 měsíců nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

4.6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

5.1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

5.2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

5.3. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby „Možnosti platby“:

a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy.

b) Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu ComGate Payments, a. s. (IČ: 279 24 505, Společnost je registrována v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. C/3755), přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: comgate.cz. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 3 pracovních dnů.

c) Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

d) Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí v Naší provozovně – pokud toto bylo předem dohodnuto. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

5.4. Faktura bude vystavena pouze v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu jako součást stavového emailu „Objednávka vyřízena“ což je poslední email, který od nás obdržíte před odesláním zboží k Vám. Faktura bude též dostupná v Uživatelském účtu. Pokud požadujete fyzickou fakturu přiložit ke zboží, můžete tuto skutečnost uvést do poznámky před odesláním objednávky, nebo si můžete o fyzické přiložení faktury zažádat na emailové adrese: info@proaktivcz.com a také na telefonním čísle +420 774 634 412. Toto však již není možné po odeslání Zboží k Vám. Náklady na dodatečné odeslání faktury ve fyzické podobě hradí kupující a činí 100 Kč vč. DPH.

5.5. Po úhradě celkové ceny již není možné objednávku dále upravovat tak, aby její úpravou došlo ke změně celkové ceny. Nelze tedy dodatečně vkládat a uplatňovat slevové kupóny nebo přidávat nebo odebírat položky Zboží. Pokud požadujete provést jakoukoliv úpravu objednávky po zaplacení celkové ceny je vaší povinností nás o tomto informovat na emailové adrese: info@proaktivcz.com nebo zákaznické lince na telefonním čísle +420 774 634 412 a tuto skutečnost s námi odsouhlasit před odesláním Zboží k Vám.
5.6. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

6. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

6.1. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Doba dodání se může také lišit například v závislosti s nadměrnou vytížeností dopravce/ů například v období Vánoc nebo skokovému nárůstu objednávek. O této situaci je však prodávající povinen kupujícího informovat na webových stránkách ještě před uzavřením smlouvy. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu a SMS.

6.2. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.
6.3. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.2. Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

6.4. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

6.5. Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 6.2. Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

6.6. Pokud Vám bylo Zboží odesláno a není doručeno do 10 dnů od jeho předání přepravci, máte povinnost nás na tuto skutečnost upozornit, abychom mohli sjednat u vámi zvoleného dopravce nápravu a zboží Vám řádně doručit. Oznámení o předání přepravci je Vám zasíláno na email změna stavu objednávky na „vyřízeno“. Součástí takového emailu je i číslo pro sledování pohybu Zboží u konkrétního přepravce. V případě, že Vám email s číslem pro sledování zásilky se Zbožím nedorazí, můžete si požádat o jeho zaslání na info@proaktivcz.com, nebo telefonním čísle: +420 774 634 412. V případě, že podle čísla sledování zásilky je zásilka doručená a Vám nebo Vámi pověřené osobě nebyla zásilka se Zbožím předána, jste povinni nás o tomto informovat do 5 pracovních dnů od data uvedeného přepravcem jako den doručení. V takovém případě je naší povinností prověřit jaké osobě byla zásilka předána V opačném případě je zásilka považována za doručenou přímo Vám.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.5. Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu, množství, hmotnosti, obsahu a jiným ujednaným vlastnostem;
b) je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
c) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně odpovědnosti prodávajícího, se též řídí těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem.

7.4. V případě, že obdržíte Zboží, které nesplňuje vaše požadavky, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1. kontaktujte nás prosím neprodleně po převzetí Zboží na emailu: info@proaktivcz.com nebo na telefonním čísle +420 774 634 412. Naším cílem je vždy najít společné řešení, které je uspokojivé pro obě strany. Pokud by se nám nepodařilo dospět ke vzájemné dohodě, máte možnost obrátit se poté na Českou obchodní inspekci. Konkrétní pokyny najdete na stránce www.coi.cz. Žijete-li v jiném členském státě EU než v České republice, můžete kontaktovat portál Evropské komise na elektronické podávání stížností. Svou stížnost můžete podat zde: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/. Ve stížnosti nezapomeňte uvést též naši e-mailovou adresu: info@proaktivcz.com

7.5. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě:

a) Je-li vada Zboží nevýznamná.

b) Pokud je vada na Zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny například jde o zboží prodávané s poškozeným obalem nebo zboží prodávané po uplynutí data minimální trvanlivosti. Informaci o vadě na zboží je prodávající povinen uvést v detailu produktu.

c) Pokud jste vadu Zboží způsobili nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem zákazníka či mechanickým poškozením, to vše v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, jinými vlivy prostředí a je takto přímo námi nebo výrobcem určeno (zpravidla na obalu zboží), nebo to vyplývá z právních předpisů.

d) Vada vznikla v důsledku vnější události mimo náš vliv například živelná událost.

7.6. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace Vám poskytneme informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.7. Před zahájením reklamace je kupující povinen postupovat v souladu s Reklamačním řádem. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem. Reklamované Zboží vyzvedává od kupujícího prodávající, nebo ho můžete reklamovat fyzicky na adrese provozovny: GALMIEL s.r.o., Dělená 246, 251 62 Tehovec, pokud není ujednáno jinak.

7.8. Pokud je reklamace vyhodnocena jako oprávněná a kupující odeslal reklamované zboží zpět na adresu prodávajícího na vlastní náklady bez včasného vyrozumění a dohodnutí vhodného způsobu vrácení Zboží prodávajícímu, má kupující nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s navrácením Zboží prodávajícímu pouze do výše, které by prodávající vynaložil na jeho vyzvednutí u kupujícího vlastní, nebo zprostředkovanou dopravou např. PPL, GLS nebo jiným smluvním dopravcem. Výběr vhodného dopravce pověřeného k vyzvednutí reklamovaného zboží je na straně prodávajícího, pokud není ujednáno jinak. Cena dopravy se řídí podle aktuálního ceníku dopravného, který je umístěný na webových stránkách prodávajícího „O dopravě“.

7.9. Pokud je reklamace vyhodnocena jako neoprávněná, nesete náklady spojené s dopravou Zboží zpět ke k nám i následné náklady na odeslání Zboží zpět k Vám. Pokyny pro úhradu těchto nákladů Vám odešleme emailem. Způsobem platby těchto nákladů je dohodnut bankovní převod na náš účet. Zboží Vám bude odesláno zpět nejdéle do 3 pracovních dnů od připsání celkových nákladů na náš účet.

7.10. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností, pokud není dohodnuto jinak Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.

7.11. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

7.12. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží s výjimkou Zboží, u něhož je na obalu, etiketě, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít (datum minimální trvanlivosti; spotřebujte do, datum použitelnosti), použijí se ustanovení o záruce za jakost (smluvní záruka).

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena nebo v „Reklamačním řádu“.

8.2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží.

8.3. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.

8.4. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.

Zejména v těchto případech:

a) Pokud se jedná o zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Souhlasíte s tím, že v případech, kdy nám dorazí zpět zboží vyjmuté z hygienického obalu nebo balené potraviny s poškozeným ochranným obalem jsme oprávněni odmítnout vrácené zboží a na vaše náklady Vám jej odeslat zpět. Nebude-li to možné například z hygienických důvodů, jsme oprávněni zboží neprodleně zlikvidovat. Způsobem platby nákladů za odeslání Zboží zpět k Vám je dohodnut bankovní převod na náš bankovní účet. Pokyny pro provedení platby Vám zašleme emailem. Zboží Vám bude odesláno zpět nejdéle do 3 pracovních dnů od připsání celkových nákladů na náš bankovní účet. Pokud náklady na zpětné odeslání Zboží k Vám neuhradíte do 30 dnů od oznámení odmítnutí vráceného zboží, je považováno zboží jako nechtěné a souhlasíte s tím, že bude zlikvidováno.

b) Pokud se jedná o Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

c) Pokud se jedná o dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

8.5. Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

8.6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu za odeslání k Vám, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

8.7. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený v odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme. Zboží Nám prosím vracejte čisté včetně originálního hygienického obalu. Pokud dojde k porušení hygienického obalu bude postupováno podle čl. 8.4. Pokud dojde během přepravy od Vás k Nám k poškození zboží nebo jeho hygienického obalu, nesete odpovědnost za tyto vady a dále bude postupováno podle čl. 8.4.

8.8. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

8.9. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 8.2. Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

9. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

9.1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

9.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@vitalcountry.cz Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

9.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz/. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/ je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

9.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

10.2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

10.3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny.

10.4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

10.5. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

10.6. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

10.7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1.3.2023

Nákupní košík
Přejít nahoru